Giấy tờ gia hạn Visa phụ thuộc người Nhật 日本人の配偶者ビザ更新について

Chào các bạn ^^

Hôm nay xin giới thiệu về giấy tờ gia hạn Visa phụ thuoc chồng/ vợ Nhật, ngoài ra tùy trường hợp có thể Cục XCN yêu cầu thêm giấy tờ thì lúc đó nộp bổ sung sau.

日本人の配偶者のビザ更新に必要書類ついてご紹介します。尚、入国管理局により追加書類提出の場合がありますので、その都度で書類を提出してください。

1在留期間更新申請書 1通

Bản xin gia hạn Visa 1 bản

2写真 縦4cm×横3cm 1葉

Ảnh 4.3 1 tấm

3配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)1通

Hộ khẩu (ghi toàn bộ việc kết hôn của 2 người) 1 bản

4配偶者(日本人)の方の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通

Giấy chứng nhận đóng thuế thu nhập và thuế thành phố của chồng/vợ người Nhật  Mỗi thứ 1 bản

5配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通

Giấy bảo lãnh của chồng/vợ người Nhật 1 bản

6配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)1通

Phiếu trú dân (không có lược bỏ) 1 bản

7パスポート 提示 Trình hộ chiếu

8在留カード 提示 Trình thẻ lưu trú

9身元保証人の印鑑 Con dấu của Người bảo lãnh (Nếu đóng dấu sẵn rồi thì không cần nữa)

つなぐわ国際法務行政書士事務所 スタッフブログ

Văn phòng Pháp vụ Hành Chính Tsunaguwa Staff’Blog